ಮಾ್ಯಕ್ಇನ್ಫೊಸಾಫ್ಟ್
ಲೋಗೋ ಕಲೆ - ಗ್ರಾಫಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ - ಎಪ್ಸ್ - ಎಸ್.ಇ.ಒ - ಮಾಹಿತಿ ಭದ್ರತೆ

ಕಸ್ಟಮ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವಿನ್ಯಾಸ

ಮಾ್ಯಕ್ಇನ್ಫೊಸಾಫ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಸೊಬಗಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮೂಲರೂಪ ಕಲೆಯು ಕಣ್ಣನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ; ಲಾಂಛನ ಸ್ಥೂಲಕಲ್ಪನೆ ಅಥವಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಐಡೆಂಟೆಟೆಯು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ. ವೆಕ್ಟರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದೆ ಪರದೆ ಗಾತ್ರದಲಿ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾರಂಗತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸೃಜನಶೀಲ ವಿನ್ಯಾಸ

ಭದ್ರತಾ ಕೋಡಿಂಗ್

ವೆಬ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ಗೆ ದೋಷರಹಿತ ಕೋಡಿಂಗ್ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನು್ನ ಅತ್ಯಂತ ಘಾತೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭದ್ರತಾ ಕೋಡಿಂಗ್ ಆಳವಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಭದ್ರತಾ ಸಾ್ಟಟ್ ವೇರ್ ಡೆವಲಪಮೆಂಟ್ - ಜೀವನ ಚಕ್ರ ರನ್ ಟ್ಯೀಮ್-ನು್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಗುಣಮಟ್ಟವುಳ್ಳ ಸಂಪೂಣರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಅಂತಾರ್ ಜಾಲದ ತಾಣವನು್ನ ಮಾಡಿಕೂಡುತೇ್ತವೆ.

ಭದ್ರತಾ ಕೋಡಿಂಗ್

ಒಳಬರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಜೆಶನ್ (ಎಸ್ಇಒ) ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ (ಎಸ್.ಮ್.ಒ) ಒಟಾ್ಟಗಿ ಇನ್ಬಔಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟೆಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಳಬರುವ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅನುಮತಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮ ಎಂದು ಕೊಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಿಷಯವೆ ರಾಜ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವೆ ರಾಣಿ.

ಎಸ್.ಇ.ಒ ಮತು್ತ ಎಸ್.ಮ್.ಒ  

ಮಾಹಿತಿ ಭದ್ರತೆ

ಯಾವುದೆ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದರು ಯಾವುದೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲಾ್ಲಗಿದ್ದರು ಇನ್ಫೊ-ಸೆಕ್ ಅತ್ಯಂತ ಪಾ್ರಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು.

ಮಾಹಿತಿ ಭದ್ರತೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಾಲವಾದ ಶ್ರೇಣಿಯಾಗಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ಭದ್ರತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ವ್ಯೂಹ (ಐ.ಸ್.ಮ್.ಸ್), ದುರ್ಬಲತೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ , ಕುಶಾಗ್ರಮತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತು್ತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫೊರೆಂಸಿಕ್ಸ್.

ಮಾಹಿತಿ ಭದ್ರತೆ

ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಖಾಸಗಿಯನು್ನ ಗೌರವಿಸುತೇ್ತವೆ.

ಮಾ್ಯಕ್ಇನ್ಫೊಸಾಫ್ಟ್ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮಾದರಿಯು ಇನ್ಬಔಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟೆಂಗ್ ಅಥವಾ ಅನುಮತಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮದಿಂದ ನಿಮಿರ್ ಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.ನಾವು ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಕರೆಗಳು (ಕೋಲ್ಡ್-ಕಾಲಿಂಗ್), ಅಪೇಕ್ಷಿಸದ ಮೇಲ್(ಸ್ಪಾಮಿಂಗ್) ಅಥವಾ ಎಸ್.ಮ್.ಎಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇತಾ್ಯದಿ ಆಹ್ವಾನಿಸದ ಮನರಂಜನೆಯನು್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನವನು್ನ ಗೌರವಿಸುತೇ್ತವೆ ಆದಕೆ್ಕ ಅನ್ವೇಷಣಾ ಯಂತ್ರಗಳು (ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ಸ್) ಆಪ್ಟಿಮೈಜೇಷನ್ ಮತು್ತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ (ಸೋಶೆಲ್ ಮೀಡಿಯಾ) ಆಪ್ಟಿಮೈಜೇಷನ್ ಅಳವಡಿಸಿದೇ್ದವೆ.

 

SEO-Macinfosoft

Secure-Coding-Macinfosoft

ಹೌದು ಸಾ್ವಮಿ. ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಘಟಿತರು

ಯಾವುದೇ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಕಠಿಣ ಆದರೆ ಮಾ್ಯಕ್ಇನ್ಫೊಸಾಫ್ಟ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸರಳವೆನಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗು ಹಾರುವ ಬಣ್ಣಗಳಂತೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಕೂಡುತೇ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ವಿನ್ಯಾಸಕರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಿಕ್ಸೆಲ್-ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಣ್ಣಿನ-ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಸೃಜನಶೀಲವಾಗಿ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ.


ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಾಹರದ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ನಾವು ನಿಮಿರ್ ಸುತೇ್ತವೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲಾ್ಲ ಕಕ್ಷಿಗಾರರ ಉಲಾ್ಲಸವೇ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯ.

ವೈಟ್-ಹ್ಯಾಟ್ ಶೋಧಕ ಯಂತ್ರ ಆಪ್ಟಿಮೈಜೇಷನಿಂದ ನೀವು ಕೃತಜ್ಞಪೊಣರ್ ವಾಗಿರುತೀ್ತರ. ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ದಶಕಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರತಾ್ತರೆ. ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ (ಎಸ್.ಇ.ಒ), ಹುಡುಕಾಟ ಎಂಜಿನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್(ಎಸ್.ಇ.ಎಮ್), ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ (ಎಸ್.ಎಮ್.ಒ), ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ (ಎಸ್.ಎಮ್.ಎಮ್), ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಎಸ್.ಎಮ್.ಎಮ್.ಎಸ್) ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲಿ್ಲ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಆಳವಡಿಸಿಕೂಡುತೇ್ತವೆ.

Illustrations-Macinfosoft

ಮಾಹಿತಿ ಭದ್ರತೆ


ನಾವು ಭದ್ರತಾ ಕೊಡಿಂಗ್ ತತ್ವವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿ ಎಲಾ್ಲ ಎಪ್ಸ್ನು್ನನಲಿ್ಲ ಆಚರಿಸುತೇ್ತವೆ.

ನಾವು ಎಪ್ಸ್ನು್ನನಲಿ್ಲ ಹಾಗು ಸಂಸ್ಥೆಯಲಿ್ಲ ಎಲಾ್ಲ ದುರ್ಬಲತೆಯನ್ನು ವಿಭಜಸಿ ಶಕ್ಯವಿರುವ ಶಿಫಾರಸನ್ನು; ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ನಿಂದ ಉಪಶಮನ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಯಂತಿ್ರಸುತೇ್ತವೆ.

ಮಾಹಿತಿ ಭದ್ರತೆಯೆ ಪ್ರಪ್ರತಮ ಯೋಚಿಸುತೇ್ತವೆ, ಎರಡನೆಯದಲ್ಲ. ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಭದ್ರತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ವ್ಯೂಹ (ಐ.ಸ್.ಮ್.ಸ್) ಐಸ್ಓ/ಐಇಸಿ-೨೭೦೦೧:೨೦೧೩ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಡುತೇ್ತವೆ

ನಾವು ದುರ್ಬಲತೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ , ದುರ್ಬಲತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತು್ತ ದುರ್ಬಲತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲಿ್ಲ ತಜ್ಞರು.