Work Culture-Macinfosoft
ನಮಸಾ್ಕರ
ಉದ್ಯಾನನಗರ

ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿ

ಮಾ್ಯಕ್ಇನ್ಫೊಸಾಫ್ಟ್

#೩೫/೨, ೧೧ನೇ ಅಡ್ಡರಸೆ್ತ,
ಗಂಗಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆ,
ಬನಶಂಕರಿ ೧ನೇ ಹಂತ,
ಅಶೋಕ ನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು - ೫೬೦೦೫೦
ಕನಾರ್ ಟಕ, ಭಾರತ
ನಮಸ್ತೆ@ಮಾ್ಯಕ್ಇನ್ಫೊಸಾಫ್ಟ್ಟ್.ಕಾಂ
+೯೧-೯೬೩೨೫-೪೧೩೯೭

 

 

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ, ಅಂದಾಜು ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಪದನಾಮದ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಸಂಕೋಚಪಡದೆ ಇಮೇಲನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಲಿ್ಲ, ನಾವು (ಬೆಲೆ)ಉಲ್ಲೇಖಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತೇ್ತವೆ. ಅದರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೂಡುತೇ್ತವೆ.

ಕಚೇರಿಯ ಸಮಯ: ನಾವು ವಾರದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸಮಾಡುತೇ್ತವೆ.

ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ - ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೧೦:00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ ೫:00 ರವರಗೆ

ಭೋಜನಾವಧಿ - ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ೧:00 ರಿಂದ ೨:00 ರವರಗೆ

ವಾರಾಂತ್ಯಗಳು ರಜೆ (ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ).

 

ನಮ್ಮ ವಿಳಾಸ