ನಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾಹಿತಿ-ಭದ್ರತಾ ಎಪ್-ಡೆವ್ ಸಂಸ್ಥೆ

ಸಂಘಟನೆ

Macinfosoft got incorporated in Bengaluru, ‘ಉದ್ಯಾನನಗರ’ or ‘ಸಿಲಿಕಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ’ on 27th April 2009 (however, ideated in the year 2008) with a humble approach by Krishna Gupta.
Krishna is the founder ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ (CEO) of Macinfosoft. He has built an amazing team of talented designers & developers to cater the needs of Custom design and Custom Development solutions around the world.

We began offering 'Custom Logo Design Solutions' and soon we started off with the 'Custom Web Development Solutions as well.
The purpose of inception of Macinfosoft is mainly to cater the needs of global market and build a trust to create a human network.

We are here to provide solutions in design & software engineering; and to create a difference.

ನಾಯಕತ್ವ

ನಾವು ಗ್ರಾಹಕ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು knows the context of your business then we will research your competition to make you succeed in your business; because we believe success in our clients is our success!

Our leadership team consists of eight talented people in various fields.

Team

 

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎನ್. ಗುಪ್ತ
ಸಭಾದ್ಯಕ್ಷ

ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ತತ್ವವುಳ್ಳ ವ್ಯಕಿ್ತ

ಶ್ರೀಮತಿ. ಅನು ಗುಪ್ತ
ಸಭಾದ್ಯಕ್ಷ

ಪರೋಪಕಾರಿ ಮತ್ತು ಶಾ೦ತಯುತ

ಶ್ರೀ. ಕೃಷ್ಣ ಗುಪ್ತ
ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ

ಭಾರತೀಯ ಟೆಕ್ನೋವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮಿ

ಡಾ. ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ
ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಾರ

ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ ಅಧಿಕಾರಿ

ಡಾ. ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ
ಪ್ರಧಾನ ಯೋಜನಾಚತುರ

ನಾವೀನ್ಯ ಯೋಜನಾಚತುರ

ಶ್ರೀ. ಚಂದು್ರ
ಪ್ರಧಾನ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ

ಖಾತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು

ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿ.
ಉದ್ಯಮ ಸಮಾಲೋಚಕ

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರ

ಶ್ರೀ. ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿ .
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಮಾಲೋಚಕ

ಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ಟೆಕಿ

Vision & Mission


ದೃಷ್ಟಿಕೋನ

Our vision is to provide innovative custom design & development solutions for the masses at an affordable prices for crores (billions) of people.

COMPANY GOALS

Businesses and computers should be eco‐friendly and consume less power.

To be the innovative and truly outstanding design connoisseurs.

To provide the comfortable and healthy workplace for all the employees.

To drive the innovative revolution in the software engineering arena.

ನಿಯೋಗ ಪ್ರಕಟಣೆ:

To provide unparalleled and qualitative service with innovative solutions around every corner.

Objectives:

We provide 100% satisfaction to all our clients and beyond. We call it – Customer Delight.

We deliver the qualitative software and designs in most cost‐effective price.